พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร

              เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายวิโรจน์ เลื่อนราม รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๔ ณ ห้องอบรม ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210