พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๑

          วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว และผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ​ร่วมรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรุงเทพมหานคร

*********************************