คณะทำงานวิชาการ ด้านการคุ้มครองเด็กและคุ้มครองทางสังคม

           เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายอานนท์ จันทวิช ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิชาการ ด้านการคุ้มครองเด็กและการคุ้มครองทางสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************