การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
(National Indicators) ครั้งที่ ๒

                 เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ    เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators)” ครั้งที่ ๒   เพื่อพิจารณาเป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทยในมุมมองของภาควิชาการและภาคประชาสังคม   จากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

*********************************