ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

         เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี ศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************