สสช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติภูฏาน

                นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Sampling Techniques, Survey methodology and on Establisment Survey ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติภูฏาน (National Statistics Bureau, Bhutan) จำนวน ๒๖ คน ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ณ ห้องอบรม ๒ และ ๔ (ทิศใต้) กองนโยบายและวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ หลักสี่ กทม.

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210