โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

              เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวิโรจน์ เลื่อนราม รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยผนวกไปกับโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม  - กันยายน) พ.ศ. ๒๕๖๑  ผ่านระบบ Video Conference   ณ  ห้องประชุม ๔๐๑  ชั้น ๔    สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑