ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ

การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ ๓

                นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ  ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ ๓   ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑        ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210