อบรมการประยุกต์ใช้ข้อมูลสถิติ

              นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อมูลสถิติเพื่อการจัดทำรายงาน รุ่นที่ ๒ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลด้านสถิติของกรมการจัดหางาน การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องอบรม ๔ ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210