การออกแบบสำรวจ

     นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การออกแบบสำรวจ (Survey Design Workshop)” โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ (MICS6) การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี​

*********************************