อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย

     นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นปร​ะธานเปิดการอบรมเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติ เสริมสร้าง ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นของตน  อันจะนำมาซึ่งความสุขและความมั่นคงของประเทศ โดยมี นายกองตรีธารณา คชเสนี ว่าที่ร้อยตรีน้ำเพชร คชเสนี สัตยารักษ์ และ ดร. ลักษิกา เจริญศรี เป็นวิทยากรบรรยาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​

*********************************