ประชุมหารือแนวทางการใช้ประโยชน์ จากข้อมูล สสช.

                  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมหารือ แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลจากสำมะโนและสำรวจให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับทราบและร่วมกันพิจารณาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ หลักสี่ กทม. เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210