กรมอนามัยดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติแห่งชาติ

              เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมอนามัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสช. ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นางอรวรรณ สุทธางกูร ผู้อำนวยการกองสถิติพยากรณ์ และคณะทำงานให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น ๒ ฝั่งทิศใต้

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210