รดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงกระทรวง DE

                เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑   นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   นำคณะผู้บริหารและ    ข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม MDES ชั้น ๙ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210