สำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

                นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน   ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  พ.ศ. ๒๕๖๑    เพื่อรวบรวมข้อมูลชีวิตความเป็น  อยู่ของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การเรียนรู้ และวัฒนธรรม และให้ภาครัฐมีข้อมูลในการดำเนินนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน   โดยมี  นายสมชัย จิตสุชน  ผู้อำนวยการวิจัยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TDRI)    เป็นวิทยากรบรรยาย  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง  สำนักงานสถิติจังหวัดภาคเหนือ         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ร่วมการประชุมดังกล่าว    ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๑   ณ  โรงแรม           TK PALACE กรุงเทพฯ

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210