ประชุมเชิงปฏิบัติการ

                    นายอาจิน จิรชีพพัฒนารองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การเรียนรู้ และวัฒนธรรม และให้ภาครัฐมีข้อมูลในการดำเนินนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน โดยมี นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TDRI) เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง สำนักงานสถิติจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ ร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓– ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม TK PALACE กรุงเทพฯ

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210