ตรวจราชการ

               นายวิโรจน์ เลื่อนราม รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และนายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ที่ปรึกษาสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่  สถิติจังหวัดลำพูน  สถิติจังหวัดขอนแก่น  สถิติจังหวัดปราจีนบุรี  และสถิติจังหวัดนครนายก เพื่อให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210