อบรม “Introduction to R Programming”

                นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Introduction to R Programming” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank : ADB) “การศึกษาการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อจัดทำข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ในระดับจัดจำแนกย่อย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม Courtyard by Marriott ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

*********************************