คารวะและอวยพรผู้บริหารของสำนักงานสถิติฯ

                 เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒  ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เข้าคารวะและอวยพรผู้บริหารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************