โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒

                   เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒  นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมชี้แจง โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านระบบ Video Conference ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ๔ ภาค โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์     เป็นผู้บรรยายเพื่อชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลรายการสินค้าแก่เจ้าหน้าที่ของ สสช. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************