ม.ขอนแก่นศึกษาดูงาน

                  วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดรายการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานให้แก่ คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เรื่อง กระบวนการจัดทำข้อมูลสถิติและการประยุกต์ใช้  ณ ห้องอบรม ๑ ชั้น ๒ ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************