ประชุมเชิงปฏิบัติการ
National Ocean Accounts Pilot Study: Thailand

                  วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ   National Ocean Accounts Pilot Study : Thailand  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายด้านทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งพิจารณาความพร้อมของข้อมูล เพื่อกำหนดประเด็นและแผนการดำเนินงานใน Ocean Accounts โดยมีทีมงานจัดทำ SEEA (ระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม) ในสสช. ผู้แทนจาก UNESCAP และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************