พิจารณาแบบสอบถาม สปค.๖๓

             เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแบบสอบถาม โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณารายละเอียดและให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแบบสอบถาม  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ข้อมูล  ณ ห้องประชุม ๔๐๑  สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************