อบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๕

     เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๕ ให้แก่บุคลากรภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน) ณ ห้องอบรม ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ​​

*********************************