มอบรางวัล

                 เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒  นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ ห้องผู้บริหาร ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************