อบรมการรณรงค์ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

                 วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒   นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   เป็นประธานการอบรมการรณรงค์ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ภายในสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ ห้องอบรม ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************