ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบาย
เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
 

                  เมื่อวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๒   พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง   รองนายกรัฐมนตรี   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data)  ศูนย์ข้อมูล  (Data Center)  และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงฯ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

*********************************