ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศึกษาดูงาน

                วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง กระบวนการจัดทำข้อมูลสถิติ ณ ห้องอบรม ๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************