ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน

             วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนิสิต  ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน  เรื่อง  การจัดทำสำมะโนประชากรและเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง โดยมีข้าราชการจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องอบรม ๑ และห้องอบรม ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

  

*********************************