ลงพื้นที่ทดสอบโปรแกรมบันทึกข้อมูล โครงการ MICS6

              เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ กองสถิติสังคม พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงพื้นที่เพื่อทดสอบโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วยแท็บเล็ต          โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (MICS 6) โดยมี นางสาวสุทธิยา ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

 

*********************************