แถลงผล “การสำรวจความพิการ พ.ศ. ๒๕๖๐”

                สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย แถลงผล “การสำรวจความพิการ พ.ศ. ๒๕๖๐”    พร้อมจัดเสวนาในหัวข้อ การนำผลการสำรวจความพิการไปใช้ในการกำหนดนโยบาย โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เลขานุการสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) และมูลนิธิอารยะสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

*********************************