อบรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน จ.สงขลา

              นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)” เพื่อให้องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการดังกล่าว ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒   ทั่วประเทศ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

*********************************