อบรมเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล จ.ขอนแก่น

               เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาว​วันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)” เพื่อให้องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่  ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั่วประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าว  เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีความจำเป็นต่อการตัดสินใจในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและประชาชนทั่วไป เข้าใจสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ย่อยและระดับประเทศ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

*********************************