อบรมเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล จ.ลำปาง

                      เมื่อวันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๒    นายภุชพงค์  โนดไธสง   ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ    เป็นประธานเปิดการอบรม  “โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน  ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)” เพื่อให้องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการดังกล่าว โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๒ ด้วยเครื่อง Tablet พร้อมกันทั่วประเทศ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง

*********************************