ดูงาน “ปลูกป่าตามรอยพ่อ”

                 เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒   สำนักงานสถิติแห่งชาติ  จัดการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การปลูกป่าตามรอยพ่อ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง    เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำรัส พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร ตลอดจนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน และใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรภาครัฐทุกระดับ   ณ   สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ   ปตท.    (ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง)   เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

*********************************