จิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๓/๖๒

                   วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๒    นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   พร้อมด้วยผู้บริหาร  ข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมการอบรมขยายผลฯ เพื่อสนับสนุนการฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๓/๖๒    ของวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ อาคาร ๙ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

*********************************