โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

     เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ นายวิชัย  ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และผู้ประสานงาน ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************