ประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการ สปค.๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

                วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการฯ   ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************