ประชุมคณะทำงานด้านตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ ๒

                 วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานด้านตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ ๒ (2nd Meeting of the Working Group on Sustainable Development Goal Indicators: WGSDGI2) เพื่อหารือความคืบหน้าและสถานะความร่วมมือระดับประเทศในการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด ASEAN SDG การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม Holiday Inn Bangkok Silom  ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ

*********************************