อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

              วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายกองตรีธารณา คชเสนี ว่าที่ร้อยตรีน้ำเพชร คชเสนี สัตยารักษ์ และ ดร.ลักษิกา เจริญศรี  พ.อ. จักริน จิตคติ เสนาธิการมณฑลทหารราบที่ ๒๕  และวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔    เป็นวิทยากรบรรยาย   การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

*********************************