รมว.ดีอีตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติแห่งชาติ

                  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ให้การต้อนรับ ซึ่งมีการพูดคุยผ่านทางระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานสถิติจังหวัดผู้แทนภาค ได้แก่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา พร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลสถิติของสำนักงานฯ ให้มีความละเอียดและครอบคลุมมากขึ้น เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ สามารถนำไปวิเคราะห์     และแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น      รวมทั้งการนำเทคโนโลยี       Big Data   เข้ามาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การรวบรวมข้อมูล การนำ AI  มาวิเคราะห์ข้อมูล การนำคนรุ่นใหม่มาเป็นกำลังคนที่สำคัญในการทำงาน และสร้างเครือข่ายจัดตั้งอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ที่มีลักษณะการดำเนินงานคล้ายกับ อสม. ของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดภารกิจ อสด. ให้มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งนี้ด้วยเครือข่ายการจัดทำสถิติในระดับพื้นที่ที่ สสช. มีอยู่นั้นสามารถพัฒนาให้เป็น อสด. ได้ และทำให้ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บเพิ่มเติมตามภารกิจมีคุณภาพอีกด้วย ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************