สสช. จับมือ สวทช. หนุน Big Data ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

                 เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒    นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนา “การพัฒนาสถิติและสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของประเทศ”   กับ  นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านข้อมูลสถิติของประเทศ ร่วมมือกับ สวทช.ในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบการทำงานของ สสช. ให้รองรับการวิเคราะห์ Big Data โดยการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของประเทศ โครงการที่ร่วมกันดำเนินการได้แก่ โครงการพัฒนาข้อมูลเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มีตัวชี้วัด SDGs ของประเทศ กว่า ๒๓๐ ตัวชี้วัด เป็นการพัฒนามาตรฐานข้อมูลพื้นที่เขตเมืองและชนบทของประเทศ และใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อลดภาระการออกเก็บภาคสนาม เช่น ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม GUF (Global Urban Footprint) ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และโครงการจัดทำระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (System of Environmental EconomicAccounting: SEEA) ที่ทำให้ประเทศ มีข้อมูลสะท้อนผลการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยการลงนามข้อตกลงดังกล่าวจัดขึ้น ณ โถง Business Center – Lobby ชั้น ๑ อาคาร INC ๒ Tower D อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

*********************************