ร่วมประชุมชี้แจงกฎ ก.พ.

                  วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒   นายวิชัย ประทีปทิพย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   พร้อมด้วย นายสุริยา บัวเนียม  ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่   เข้าร่วมประชุมชี้แจงกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล และข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งรับฟัง ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจ้างงานข้าราชการเกษียณ    ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม  ชั้น ๔  โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

*********************************