สำนักงานสถิติฯ จับมือ กสทช.(MOU) เพื่อพัฒนาการศึกษาวิจัยในยุคดิจิทัล

             เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สสช. กับ กสทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดต่างๆ ในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม โดยการส่งเสริมให้มีข้อมูลและตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ มีความเชื่อถือได้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในการดำเนินโครงการหรือกิจการอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ณ อาคารหอประชุมชั้น ๒ สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 

*********************************