อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ครั้งที่ ๒

     เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา เรื่อง "ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตร ประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย) (ครั้งที่ ๒)     โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายกองตรีธารณา คชเสนี ว่าที่ร้อยตรีน้ำเพชร คชเสนีสัตยารักษ์ ดร.ลักษิกา เจริญศรี พ.อ. จักริน จิตคติ เสนาธิการมณฑลทหารราบที่ ๒๕ และวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ เพื่อส่งเสริมปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้คนในชาติเกิดความรักสามัคคี ความปรองดองในสังคมตลอดจนมีความสำนึกและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาคุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล นายใหญ่ยิ่ง ศิริธนาภิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการจัดการข้อมูล  นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม สถิติจังหวัด ข้าราชการส่วนกลางและภาคใต้ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมวรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

*********************************