ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม (MOU)

                  เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)   และกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์    เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program : Kick-off) รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการและผู้เข้าร่วมโครงการฯ และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

*********************************