การพัฒนาสถิติการย้ายถิ่นระหว่างประเทศและเด็กเคลื่อนย้ายสำหรับประเทศไทย

    เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดเก็บและใช้สถิติการย้ายถิ่นระหว่างประเทศและเด็กเคลื่อนย้ายสำหรับประเทศไทย (Strengthening the Collection and Use of Statistics on International Migration and Children on the Move) โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานทางสถิติเพื่อการรองรับการพัฒนาฐานข้อมูล และเตรียมการใช้ข้อมูลและสถิติสำหรับเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นและผู้พลัดถิ่น ข้อตกลงอื่นๆ รวมถึงใช้สำหรับการกำหนดแผนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบันที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ในการใช้ข้อมูลและสถิติเป็นเครื่องมือในการสร้างประโยชน์สุขอันยั่งยืนแก่สังคมและเศรษฐกิจไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ตึกสำนักงานภูมิภาคองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ถนนท่าพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

*********************************