นวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data

    วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางอรวรรณ สุทธางกูร ผู้อำนวยการกองสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data” โดยวิธี maching learning (Innovative Data Analytics for Granular Estimation of Population and poverty Indicators) รุ่นที่ ๒ โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พัฒนพงษ์ (ที่ปรึกษาโครงการ) อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของ สสช. ณ ห้องอบรม ๒ ชั้น ๒ ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************