ร่วมงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ

และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม 

        เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม พร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ และสิบเอกนพดล นิลทับ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ ร่วมงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-GREEN ระดับประเทศ แก่สถานประกอบการ โรงแรม สำนักงาน ภัตตาคาร และอุทยานแห่งชาติที่มีการผลิตและการบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อขยายเครือข่ายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง และหน่วยงานภายในศูนย์ราชการฯ ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************