ม.บูรพาศึกษาดูงาน

               เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒  นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์  ผู้อำนวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ  ให้การต้อนรับคณะนิสิตและอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง การจัดทำโครงการสำรวจ และการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้มีความรู้นอกเหนือจากหลักวิชาการและได้เห็นการปฏิบัติงานจากสถานที่จริง ณ ห้องอบรม ๔ ทิศใต้ ชั้น ๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************